คณะศิลปศาสาตร์ ต้อนรับ นิสิตจุฬาฯ ฟังบรรยายพิเศษกรณีเขื่อนปากมูล

ผศ.ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดี คณะศิลปศาสตร์  ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนิสิต จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปี 1-4  และ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ กรณีศึกษาเขื่อนปากมูล พร้อมด้วยอาจารย์  ไชยันต์ รัชชกูล  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องดอกจาน 4 เวลา 09.00 – 10.30 น. การเดินทางของนิสิตจุฬาฯ มาในครั้งนี้ ถือว่ามาจัดกิจกรรมค่ายเพื่อการศึกษา กรณีการต่อสู้ เพื่อเขื่อนปากมูล  ณ เขื่อนปากมูล  ระหว่างวันที่  8-16 ต.ค. 2556
 ในการนี้ ผศ.ดร. กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดี คณะศิลปศาสตร์  ได้กล่าวถึงประวัติพอสังเขปของเขื่อนปากมูล และ ผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับ พร้อมทั้งยกตัวอย่างบทความทางวิชาการ อาทิ การเมืองอำนาจ และความรู้เขื่อนปากมูล  , ทำไม ไม่ควรปิด เขื่อนปากมูล , กฎระเบียบพื้นบ้านกับการจัดการน้ำ เป็นต้น และได้เปิดโอกาสให้ นิสิตจุฬาฯ ถาม –ตอบ ในประเด็นที่นิสิตฯ สนใจ

พร้อมกันนี้ อาจารย์ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ  ได้บรรยายเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปของอำนาจรัฐบาล และ ผลกระทบที่ก่อให้เกิดต่อธรรมชาติ เป็นต้น

หลังจากบรรยาย และ ถาม – ตอบ เสร็จเรียบร้อย ตัวแทน นิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางไปจัดค่ายที่ เขื่อนปากมูล  อำเภอโขงเจียมต่อไป