นักวิจัย ม.อุบลฯ ก้าวไกลนำเสนอผลงานการป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านเวทีระดับนานาชาติ

นักวิจัย ม.อุบลฯ ก้าวไกลนำเสนอผลงานการป้องกันการสูบบุหรี่ ผ่านเวทีระดับนานาชาติ

นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเวทีระดับนานาชาติ  10th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2013 ) จัดขึ้น ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2556

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้คัดเลือกพิจารณาผลงานของนักวิจัยทั่วประเทศในการรับทุนเข้าร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาจำนวน 2 ราย พร้อมเดินทางนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรอิสระเข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า 800 คน มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุหรี่มากกว่า 250 ผลงาน ในการประชุม 10th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2013 ) ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น  

ในส่วนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผลงานที่ได้รับทุน Effects of Cigarette Smoking Prevention Program among Junior High School Pupils in North-East Thailand: A Pilot Survey ผลของการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อาจารย์นิยม  จันทร์นวล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลงานที่ได้รับทุน Survey of Knowledge and Attitudes toward Cigarette Consumption among Young primary School Pupils, Ubon Ratchathani  เป็นการเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นับว่าเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคบุหรี่ของแต่ละประเทศสู่เวทีระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อว่า Ending the Tobacco Epidemic Protecting and Keeping Healthy Lives การประชุมเวทีระดับนานาชาติ  กำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในแต่ละประเทศ ซึ่งครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นที่ Qingdao, Shandong Province, China, 2016

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=6394