ขนส่งจังหวัดร่วมกับอาชีวะอุบลฯ จัดอบรมอาสาทำความดีเพื่อพ่อ

รายงานข่าว :   จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ ทำความผิดบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2556  เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ความรู้เกี่ยวกับจราจร และจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  จำนวน 222  คน  โดยกำหนดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาหลักในการจัดกิจกรรม และเปิดโครงการ ในวันนี้ วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  มีนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมในงานประกอบด้วย  พิธีมอบหมวกนิรภัย และเสื้อยืดโครงการอาสาทำความดีเพื่อพ่อฯ ให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 200  ชุด  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย จิตสาธารณะและการทดแทนคุณแผ่นดิน  การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS1669 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาอุบลราชธานี  

ทั้งนี้โครงการจะขยายผลต่อไปและมีเป้าหมายไปยังนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 20 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับหมวกนิรภัย และเสื้อโครงการ แห่งละ 200 ชุด  รวม 4,000  ชุด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกสถานศึกษาใน20 แห่ง จะต้องนำความรู้ไปขยายผลต่อในสถานศึกษาของตน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หามาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธร อ.เมืองอุบลราชธานี  ร่วมตั้งด่านตรวจจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ณ บริเวณหน้าสถานศึกษาของตน ในระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2556 แล้วแจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดมาเข้าร่วมอบรมกับผู้สมัครใจอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2556 จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 300 คน พร้อมแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้เข้าอบรม จำนวน 300 ใบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นต้นแบบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และปลอดภัย เป็นคนดี มีจิตอาสารับใช้สังคม นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการ การมีส่วนร่วมในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอีกด้วย