โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยผู้สูงอายุเป็นบุคคลทีมีความสำคัญไม่เพียงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ควรเคารพในครอบครัวเท่านั้น หากแต่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมประสานทำให้การพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้านของเทศบาลฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้สูงอายุหลายท่านเริ่มมีปัญหาในการมองเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากวัยที่สูงขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุ โดยจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของดวงตา พร้อมตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาด้านสายตาและมองไม่เห็น และมอบเเว่่นตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา และการมองเห็น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,880 คน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ( ตลาดใหญ่ ) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัวและที่สำคัญคือสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป