นศ.ม.อุบลฯ เป็นตัวแทนระดับภาค ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สุขด้วยการให้และแบ่งปัน ดีกว่าแข่งขันกันร่ำรวย”  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยรับเกียรติจาก ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ให้การต้อนรับ มีนิสิตนักศึกษาจาก ๑๓ สถาบันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ,มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,มหาวิทยาลัยสันตพล  มหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เข้าร่วมประกวดจำนวน ๒๔ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดฯ กล่าวว่า การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ในข้อหัว “สุขด้วยการให้และแบ่งปัน ดีกว่าแข่งขันกันร่ำรวย” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมของสมาคมศิษย์เก่าจุฬา ที่มุ่งก่อเกิดสารัตถประโยชน์ ในการช่วยเพิ่มพูนความรอบรู้ เคียงคู่ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ และช่วยเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทยอย่างมีประโยชน์ เกิดคุณค่า ทั้งยังสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีเป็นอเนกประการ สืบสานพระราชกรณียกิจ ตามแนวทางแห่งพระราชดำริและน้อมนำพระราชปณิธานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมทัศนคติและปลูกฝังเจตคติ ให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่จะมุ่งมั่นบำเพ็ญตนและประพฤติปฏิบัติ ตามรอยทางแห่งพระยุคลบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ และประชาชนอีกทางหนึ่ง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวฐิติมา  สุขอนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปศาสตร์ และ นางสาวศิริพร  พูนผล  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์จีณัฐชะญา  จีปณัฐกาญจน์  นางอมร  วิชัยวงศ์ และ นางสาวจันทร์จิรา  กาฬบุตร เป็นผู้ควบคุม  สำหรับผลการตัดสินคณะกรรมการฯ ในรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏว่า นางสาวฐิติมา  สุขอนงค์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้เป็นตัวแทนระภาค เข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึก ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “อนุรักษ์พลังงานของชาติ ตามรอยพระบาทภูบดินทร์” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท