สสจ.อุบลราชธานี…ผนึกกำลังเครือข่ายอปท. ขับเคลื่อนสู่การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ จัดประชุม อปท.รวมใจ สร้างอุบลฯวิธีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ผนึกกำลังระหว่างเครือข่ายอปท.กับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการร่วมมือในการขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัด สู่การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง อุบลราชธานี  นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม อปท.รวมใจ สร้างอุบลฯวิธีใหม่ ใส่ใจสุขภาพว่า อุบลฯเป็นจังหวัดใหญ่ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีธุรกิจที่เป็นลักษณะการให้บริการนวดและสปาเพิ่มมากขึ้น  แต่ว่าธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการที่กฎหมายที่กำกับดูแล เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการขอรับรองมาตรฐานฯตามความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ ทำให้ผู้ประกอบการไม่เล็งเห็นความสำคัญ   นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการที่เข้าข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้บริการโดยรับรองมาตรฐานของสถานประกอบการทั้ง ๕ ด้าน คือ มาตรฐานสถานที่ มาตรฐานผู้ดำเนินการ/ผู้ประกอบการ มาตรฐานผู้ให้บริการ มาตรการบริการ และมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการนวด สปา ที่ปราศจากอบายมุขทั้งเหล้าบุหรี่ และจะต้องไม่มีบริการอื่นแอบแฝง โดยเฉพาะการค้าประเวณี อีกทั้งผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันหรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙พ.ศ.๒๕๕๑กำหนด นิยามสถานประกอบการไว้ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑.       “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ  การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้

๒.     “กิจการนวดเพื่อสุขภาพ”หมายความว่า การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ

๓.      “กิจการนวดเพื่อเสริมสวย”หมายความว่า การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ

ดังนั้น  กิจการเพื่อสุขภาพจึงเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อควบคุมดูแลสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ โดยเรียกว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ การควบคุมดูแลได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล ณ ปัจจุบันนี้ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น 11 แห่ง ดังนี้ ไทยสปาสวีทกรีน, กายใจศูนย์สปาและแผนไทย, เอสคลับ เฮลท์ แอนด์ สปา, หัตถเวชนวดแผนไทย, อุบลเวชนวดแผนโบราณ, บ้านสวนนวดไทย, บ้านหมอช้างนวดแผนไทย , อุบลคาร์แคร์นวดแผนโบราณ, ร้านเสริมสวยเพื่อสุขภาพคุณติ๋ว, รัศมีนวดแผนไทย  และส่วนนวดแผนไทย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่สำคัญคืออปท. ถือเป็นด่านแรกในการเข้าถึงผู้ประกอบการ และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อน ผลักดันให้ธุรกิจที่เข้าข่ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วส่งต่อสาธารณสุขในการยื่นขอรับรองมาตรฐานเพื่อส่งมอบบริการสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และขยายผลต่อไปในภายภาคหน้า สามารถรองรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้

ข่าว : สสจ.อุบลฯ

ภาพ : http://www.phoubon.in.th/image/logomoph.gif