สา’สุขอุบลฯ ผนึกกำลังเทศบาลทุกแห่ง รุกแก้ไขปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตกมาตรฐาน บริการชนิดใหม่ที่อาจได้รับอันตรายเป็นของแถม

สา’สุขอุบลฯ เข้ม น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญต้องปลอดภัยหลังพบปัญหาน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายรุกจัดประชุม “อปท.รวมใจ  สร้างอุบลฯวิถีใหม่  ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อวางแผนการรับมือกับปัญหาน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่ตกมาตรฐาน ร่วมกับเทศบาลทุกแห่งในจังหวัด ล่าสุด อย.กำลังอยู่ระหว่างออกประกาศฯกำหนดคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายคาดว่าในปีงบประมาณ๒๕๕๗จะมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย

นายสุรพร ลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญกำลังได้รับความนิยมและมีผู้ประกอบการหันมาดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำนวนมากและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคใช้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญสำหรับบริโภคนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเกรงจะได้รับน้ำดื่มที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเพราะมีข่าวออกมาเป็นระยะๆว่าพบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีคราบสกปรกหรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ไม่สะอาดน้ำดื่มอาจมีการปนเปื้อนได้ซึ่งที่จริงแล้วน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มคองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้นแต่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการกำกับดูแลอย่างชัดเจนจึงมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะการดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มให้มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากข้อมูล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญทั่วประเทศช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๔–กันยายน๒๕๕๕โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์จำนวน๒,๐๒๕ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด๗๙๐ตัวอย่าง (ร้อยละ๓๙.๐) , ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านเคมี๕๘๗ตัวอย่างรายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุดคือค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ร้อยละ๑๘.๕รองลงมาค่าความกระด้าง(Hardness) ร้อยละ๘.๔และไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์๓๑๙ตัวอย่างซึ่งตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มร้อยละ๑๒.๘รองลงมาE.coliร้อยละ๒.๕ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี และหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขต ๑๐ ลงพื้นที่สำรวจในเขตเทศบาล ๔ แห่ง (เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลเมืองเดชอุดม) ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์จำนวน๔๓ตัวอย่าง(๓๗ ยี่ห้อ)พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด๑๑ตัวอย่าง (ร้อยละ๒๕.๕๘) , ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านเคมี๕ตัวอย่าง โดยทุกตัวอย่างรายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ร้อยละ๑๐๐ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์๕ตัวอย่างซึ่งตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มร้อยละ๘๐รองลงมาคือ พบทั้งเชื้อโคลิฟอร์มE.coliร้อยละ๒๐แสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญคือขาดการดูแลบำรุงรักษาอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้สำหรับปี ๒๕๕๖ ได้สำรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์จำนวน๓๑ตัวอย่าง(๒๒ ยี่ห้อ)ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ ทางกายภาพ (กรด-ด่าง)ทางเคมี(ปริมาณสารทั้งหมดและความกระด้างทั้งหมด) และทางจุลชีววิทยา (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย) พบว่า ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง ในส่วนของปี ๒๕๕๖ ถึงแม้ว่าข้อมูลผลตรวจจะผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง แต่เป็นข้อมูลการสุ่มตรวจเพียงบางส่วน ดังนั้น สถานการณ์การเฝ้าระวังและมาตรการการดูแลรักษาคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้จังหวัดอุบลฯเป็นสังคมสุขภาพดีและเพื่อแก้ไขปัญหาจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดังกล่าวจึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (๒๙สิงหาคม ๒๕๕๖) จึงได้จัดประชุม “อปท.รวมใจ  สร้างอุบลฯวิถีใหม่  ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงเทศบาลทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจการดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนวางแผนร่วมกันทำงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านคุณภาพของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้อย่างถูกต้องต่อไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้อย. ได้มีการจัดทำ(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคจากตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติเพื่อกำหนดคุณภาพของน้ำบริโภคที่ผลิตจากเครื่องอัตโนมัติโดยตรงโดยอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศฯฉบับที่๖๑มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความปลอดภัยทั้งนี้คาดว่าร่างประกาศฯดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ๒๕๕๗ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายเทศบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข่าว : สสจ.อุบลฯ

ภาพ : http://www.phoubon.in.th/image/logomoph.gif