ม.อุบลฯเตรียมระดับชาติ เกษตรอีสานใต้ 56 “เกษตรไทยสู่อาเซียน”

ม.อุบลฯเตรียมระดับชาติ เกษตรอีสานใต้ 56 “เกษตรไทยสู่อาเซียน”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการเตรียมจัดงานระดับชาติ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ “เกษตรไทยสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยรับเกียรติจาก นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๐ ของสมาชิกกลุ่มอาเซียน ที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนมาโดยตลอด รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระหว่างประเทศ     สิ่งสำคัญมากที่เราควรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือการควรแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราให้โดดเด่น โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรที่จะดึงความได้เปรียบในข้อนี้มาเป็นจุดเด่นของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ภายใต้หัวข้อ “เกษตรไทยสู่อาเซียน” กำหนดระหว่าง วันที่ ๑-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โดยจะมุ่งเน้นแสดงกิจกรรมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเรื่องของการพัฒนาประเทศสู่อาเซียน มีการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “อาเซียนกับการพัฒนาการเกษตร” เพื่อเผยแพร่ผลงานและพัฒนางานวิจัย กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ”

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง สวนอาเซียน ซึ่งจะเป็นการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับและไม้นานาพันธุ์ จะเป็นสวนประเภทสวยงามที่นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศในกลุ่ม อาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเป็นตัวแทนในการนำเสนอในรูปแบบการจัดสวน  การจัดนิทรรศการภาครัฐ-เอกชน, อุโมงค์พืชผัก, ทุ่งทานตะวัน, สวนศิลป์กินได้, ไม้ดอกไม้ประดับ, สัตว์เศรษฐกิจ, สินค้า OTOP, จัดสวนถาด, ปลาสวยงาม,เครื่องมือและเทคโนโลยีการเกษตรการจัดสวนถาด, นิทรรศการม่านน้ำยามค่ำคืน, ร่วมบุญกฐิน, ชมศิลปวัฒนธรรม, การประกวดวงดนตรี และการแสดงของศิลปินนักร้องมากมาย

งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการเกษตรของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ร่วมกันจัดงาน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พบกันที่ “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๖” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี