ครม.เยียวยาผู้รับผลกระทบสร้างเขื่อนสิรินธร 4.8 แสน/ครอบครัว

นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการเสนอให้คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผล กระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง ซึ่งตกสำรวจจำนวน 43 ครอบครัว ให้จ่ายเป็นเงินชดเชยครอบครัวละ 480,000 บาท โดยใช้เงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,640,000 บาท
นอกจากนี้ เห็นชอบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือสำหรับราษฎรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ และไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ (ในกลุ่มลูก กลุ่มหลาน และกลุ่มเหลน) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่อไป
สำหรับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่ราษฎรที่ได้รับผล กระทบในครั้งนี้ ขอให้ถือเป็นกรณีที่ได้รับข้อยุติแล้ว และสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

ที่มาข่าว : ASTV

ภาพ : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1927586