งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คึกคัก เยาวชนสนใจกิจกรรม“เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่”

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ คึกคัก เยาวชนสนใจกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่”

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ภายใต้ชื่อ “เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 4 ”โดยมี แพทย์หญิงชลดา บุษยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา รองประธานจัดงาน กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ บริเวณพื้นมี่อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2556ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๖มีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวาดภาพ การประกวดกลอน กิจกรรมการสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่ การเรียนรู้บอดี้มนุษย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา เข้าชมงานจำนวนมาก