ม.อุบลฯ ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2556”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2556โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงความสำคัญว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรและหน่วยงานสามารถบริหารจัดการภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ทรัพยากรบุคคลอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณและเวลาที่มีอยู่จำกัด ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางไปในทุกวงการ

ในส่วนของรูปแบบการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติประกอบด้วยการบรรยายพิเศษทางวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยภาพรวมเพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนานักวิชาการและนักพัฒนา โดยมีนักวิจัยและนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสาขา เข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า100 คนณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอที่  http://www.upload-thai.com/download.php?id=076b81a6d1fa30bb19485c3bea188f03

หรือ http://www.youtube.com/watch?v=ZHJxjUi4Dk4

ที่มาภาพ : http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110801100107.jpg