อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๒๗ แห่ง โดยมี นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานและกล่าวมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ นายภาส  ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งกล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื้อสัตว์สุจริตในมหาวิทยาลัย ในการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และเสริมสร้างบทบาทในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย มีบทบาทในการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้

โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้กระบวนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรมปราศจากการทุจริต และนอกจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน ป.ป.ช. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ป.ป.ช. กับอธิการบดีแล้ว ที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต และมุมมองในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นในสถานศึกษาและสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าปัญหาการโกง หรือคอรัปชั่นมีหลายรูปแบบ และมีความรุนแรงในหลายระดับ อาทิ การทุจริตการสอบ การทุจริตเวลาสอน ทุจริตการจัดซื้อพัสดุ การทุจริตเวลาราชการ หรือทุจริตเกี่ยวกับผลงานวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยผลักดันโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ที่รองรับกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่แล้ว นอกจากนี้จะขยายผลไปถึงสถานบันอุดมศึกษาเอกชนต่างๆ ต่อไปด้วย

ในการประชุมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา, นายทศพล  หงส์ศรี นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายศรัณยพงศ์  กังขอนนอก ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายอาทิตย์  สารภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศิลป์ นายนรพันธ์  จันทร์หอม ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ นายอภิวัฒน์  หนองหว้า กรรมการบริหารสภานักศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี