ร่วมยินดีกับบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตไทย ลำดับที่ ๗ สมัยที่ ๖๕

ร่วมยินดีกับบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต แห่งเนติบัณฑิตไทย ลำดับที่ ๗ สมัยที่ ๖๕

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

นายชาติชาย เมาลีชาติ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปี ๒๕๕๔ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ปัจจุบันทำงานตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๕  นายชาติชาย เมาลีชาติ สามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ใช้ระยะเวลาการศึกษาเพียง ๑ ปี) โดยสอบได้อันดับที่ ๗ จากผู้สอบผ่านทั้งหมด จำนวน ๑,๒๓๑ คน  นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิในในบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นอกจากนี้ยังมี นายนราธิป  อาษารักษ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บุคลากร สังกัด สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๕ ในครั้งนี้ด้วย