คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖”

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมการสัมมนาและ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรและหน่วยงานสามารถบริหารจัดการภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้ทรัพยากรบุคคลอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณและเวลาที่มีอยู่จำกัด ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางไปในทุกวงการ

โดยที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ซึ่งในปีนี้ได้มีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งมีการเปิดสอนด้านสารสนเทศ รวมถึงสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาการดังกล่าว ประกอบกับมีนักวิจัยและนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสาขาได้มีผลงานทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยภาพรวม จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการสู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้ร่วมสัมมนานักวิชาการและนักพัฒนา และจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อเนื่องไปในอนาคต สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย จำนวน ๒๐ เรื่อง และการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ จำนวน ๒๐ เรื่อง เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี