ม.อุบลฯจับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ม.อุบลฯจับมือ ม.ขอนแก่น ร่วมใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตยรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามพยานในบันทึกข้อตกลง  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองสถาบัน ในการทำระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูล ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการความสัมพันธ์ และการร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป