VTR การจัดการตนเองของคนอุบล เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง

VTR นำรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 25 การจัดการตนเองของคนอุบล เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง