เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : การจัดการตนเองของคนอุบลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอเมืองและวารินชำราบ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “การจัดการตนเองของคนอุบลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอเมืองและวารินชำราบ” ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00น. ที่ห้องบุษยรัตน์ ชั้น2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุบลฯ

โดยมีผู้เข้าร่วมรายการ คือ ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ประธานสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี นายธีระวัฒน์ พวังคาม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี และมีผู้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี สภาเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานี นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีที่สนใจ พ่อค้า/ประชาชนที่สนใจ