ร่วมพัฒนากลไกสื่อเด็ก

กิจกรรมการพัฒนากลไกสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน

จัดโดย ศูนย์ประสานงานสื่อสร่างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)
สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

6 กันยายน 2554
ณ ศูนย์วัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

We cannot display this gallery