ผวจ.อุบลฯประชุมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

ที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ดินโคลนถล่ม จ.อุบลราชธานี ปี 2556

ทั้งนี้จากการรายงานความคาดหมายลักษณะอากาศ จ.อุบลราชธานีได้รับอิทธิพลของพายุมังคุดจะทำให้มีฝนตกกระจายในพื้นที่ จ.อุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องเป็นบางพื้นที่ และรายงานสถานการณ์น้ำปริมาณ แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และลำห้วยสาขาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วม ส่งผลพืชผลทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะย่างยิ่งใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ประสาน และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การหาจุดอพยพที่ปลอดภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การเตรียมความในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในปีนี้ ทางจังหวัดเตรียมความพร้อมแล้วในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม ในช่วงนี้ให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามการรายงานสถานการณ์ประกาศของทางจังหวัด ซึ่งจะประกาศผ่านทางสื่อท้องถิ่นให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือน ประชาชนให้เตรียมความพร้อมหากปริมาณน้ำถึงขั้นวิกฤษที่จะต้องอพยบ การเตรียมความช่วยเหลือโดยมีการเตรียมเรือ สถานที่อพยบและเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ช่วยเหลือประชาชนไว้พร้อมแล้ว ส่วนสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล น้ำชี ยังไม่น่าเป็นห่วงสามารถรองรับน้ำได้อีก ส่วนน้ำน้ำโขงระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูลและน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำลดลงทำให้การระบายน้ำแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้สะดวกรวดเร็ว.

ที่มาข่าว : Nation

ภาพ : http://pr.prd.go.th/chaiyaphum/images/article/news32/t20100731142847_240.jpg