นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานประชุมสามัญ และการประวิชาการ ประจำปี 2556

นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานประชุมสามัญ และการประวิชาการ ประจำปี 2556

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมสามัญ และการประวิชาการ ประจำปี 2556  เรื่อง “การพยาบาลที่เป็นเลิศ : กุญแจสู่ชุมชนสุขภาพในยุคเศรษฐกิจอาเซียน (Nursing Excellence : A Key to Healthy Community in AEC era )”  โดยรับเกียรติจากนายสุทธินันท์  บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การนำเสนอผลงาน นิทรรศการ การบรรยายพิเศษ และการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น โดยมีสมาชิกพยาบาลสมาคมพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวนันทิกานต์  บุหงา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ซึ่งรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานมอบ  พร้อมทั้งนี้ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานและแสดงความยินดี

           รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กล่าวว่า  การพัฒนาบริการพยาบาลที่เป็นเลิศสู่สุขภาวะของประชาชนในยุคเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่สำคัญ เนื่องจากเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งปัญหาการเจ็บป่วยวิกฤติและเรื้อรัง โดยโรคอาจจะมีความสลับซับซ้อนและรุนแรงขึ้น  สังคมจึงต้องการบริการสุขภาพและบริการพยาบาลที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพนี้ได้  การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพยาบาลทุกคน  โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  รวมทั้งการพัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติต่อไป