ม.อุบลฯ ตัวแทนทางวิชาการ ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งเสริมการลงทุน สัมพันธ์ไทย-แอฟริกา ณ ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก

ม.อุบลฯ ตัวแทนทางวิชาการ ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  ชินวัตร ส่งเสริมการลงทุน สัมพันธ์ไทย-แอฟริกา  ณ ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (สพร.) ประเทศไทย มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงประมง (Ministry of Fishery) ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก พร้อมร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโอกาสปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทย-แอฟริกา ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2556 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่าจากการที่ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฟาร์มและห้องปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เพียบพร้อม และบุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมให้กับนักวิชาการในประเทศในลุ่มน้ำโขงและประเทศศรีลังกา โดยการสนับสนุนของ MRC และ World Bank ตามลำดับ  และได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้กับนักวิชาการจากประเทศ สปป. ลาว ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (สพร.) ซึ่งโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี ดังนั้น สพร จึงได้มอบหมายให้ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงประมง (Ministry of Fishery) ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก เนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2556  พร้อมทั้งนี้บุคลากรจากภาควิชาประมง 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พยุหะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม ร่วมเดินทางเพื่อนำเสนอ และบรรยายด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลา การจัดการด้านอาหารปลา ให้กับนักวิชาการของกระทรวงประมง

ในส่วนของโครงการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีทักษะและความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงให้ประสบผลสำเร็จ โดยจะมีการจัดฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และในอนาคตจะได้มีการพัฒนาศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงปลานิลแดงของกระทรวงประมง ประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก  ให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการที่ครบวงจร ซึ่งบุคลากรของภาควิชาประมงต้องเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการในลำดับต่อไป นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวรัฐบาลไทยได้มอบลูกปลานิลแดงให้แก่กระทรวงประมงของประเทสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคต โดยเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยกรมประมงของประเทศไทย

ในการเยือนประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก ในครั้งนี้ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดนิทรรศการความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีของประเทศธารณรัฐโมซัมบิกได้เยี่ยมชม นอกจากนี้ ยังมีการจัดรายการนายกพบประชาชน ซึ่งใช้สถานที่บริเวณจัดนิทรรศการดังกล่าว และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้บันทึก รายการทันโลก ดำเนินรายการโดย คุณชัยรัตน์ ถมยา ร่วมสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พยุหะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งออกอากาศในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 20.30 น. นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีส่วนร่วมทางวิชาการ ในความร่วมมือกับรัฐบาลไทยก้าวไกลสู่สากล