เยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน

เยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการ”เยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เรียนรู้เกี่ยวปัญหาสิ่งแวดล้อมการรับมือกับภาวะโลกร้อน ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้และถ่ายทอดในครอบครัวและชุมชนต่อไป โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน  ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 และ เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ณ ทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 1 และ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา……