ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗

ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของแต่ละสถาบัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สังคม และชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการรับสมัครนักศึกษาโดยทัดเทียมกัน  ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ใกล้จะถึงต่อไป

ซึ่งในปีนี้ได้มีมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน ๒๑ สถาบัน และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จำนวน ๒๖ สถาบัน ที่ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน  ๔๗ สถาบัน และ ๖๒ บูธ และการบรรยายพิเศษจากทุกสถาบัน  ตลอดงาน ซึ่งแต่ละบูธและสถาบันจะมีเจ้าหน้าคอยให้คำแนะนำและปรึกษาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งนำข้อมูล และเอกสารต่างๆ มาแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้มากมาย ซึ่งในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมทักทาย และพูดคุยกับทุกๆ สถาบันที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและออกบูธในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานทั้งสองวันอย่างหนาแน่น เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี