ผู้ว่าฯอุบลฯชงเทียนหอมเมืองเดชโชว์สนามบินสุวรรณภูมิโอ่เป็นครั้งแรกของโลก

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน ประจำวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556

– รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 3 ครั้ง
– การเตรียมรับน้ำท่วมจากทุกภาคส่วน แม่น้ำโขงปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5 เมตร
จึงต้องเปิดเขื่อนปากมูล
– สถานการณ์ไข้เลือดออกของอุบลฯลดลง แต่จังหวัดรอบข้างยังสูงอยู่ ต้องเฝ้าระวัง
ใครเป็นไข้เลือดออกห้ามรพ.สต.รักษา ให้ส่งตรงโรงพยาบาลอำเภอทันที ถ้าโรงพยาบาลอำเภอไม่ไหวให้ส่งโรงพยาบาลจังหวัด ทุกคนต้องช่วยกันกำจัดยุงลาย
– ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานแห่เทียนพรรษา มีปัญหาหลายอย่าง เช่น
ร้านค้าต่าง ๆ ถือโอกาสขึ้นป้ายโฆษณาโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ จะช่วยงานต้องทำตามขึ้นตอนต้องจ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมงานแห่เทียน
เสียดายเทียนหอมเมืองเดช ไม่ได้ออกถ่ายทอดทางโทรทัศน์ จวกเทศกิจไล่เทียนชนะเลิศไม่ให้โชว์ต่อ
ทำหนังสือถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะนำเทียนหอมเมืองเดชไปตั้งโชว์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ยังไม่ทราบผลว่าจะอนุญาตหรือไม่ ถ้าได้จังหวัดจะสนับสนุนงบให้ไปตั้งโชว์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีของเรา
– ขอบคุณ บ.ดีแม็กซ์ ดร.มุกดา จำหน่ายเครื่องช่วยการได้ยิน ดร.มุกดา ลดราคาพิเศษเหลือ 3,000 บาท จาก 15,000 บาท ให้ทางกาชาด

ภาพประกอบ  :  เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช