สร้างสรรค์ สามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ๒๓ ปี ม.อุบลฯ

สร้างสรรค์ สามัคคี ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ๒๓ ปี ม.อุบลฯ

สำนักงานส่งเสริมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา ประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  และชุมชนชาวบ้านร่วมงานจำนวนมาก ณ แปลงนาอนุรักษ์วัฒนธรรมแปลงนาอีสาน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา  โชคสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา กล่าวว่า ประเพณีลงแขกดำนานับว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกันของสังคมของคนอีสานในอดีต ที่นับวันจะสูญหายไป เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ประเพณีลงแขก ของชาวอีสานมีความหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน ในการช่วยเหลือกิจการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว เนื่องจากชีวิตของคนอีสานเกี่ยวพันกับอาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น การทำนา การทำไร่ ทำสวน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของฟ้าและฝน จะต้องเร่งรีบในการเพาะปลูก ปักดำ เก็บเกี่ยว ให้ทันเวลา ซึ่งการลงแขกจะไม่มีค่าจ้างตอบแทนใดๆ มีเพียงน้ำใจเลี้ยงอาหารข้าวปลาตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา  ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงประเพณีที่ดีงามที่บรรพบุรุษเคยทำมา อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย และในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓ ปี แห่งสถาปนา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นณ แปลงนาอนุรักษ์วัฒนธรรมแปลงนาอีสาน อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พื้นที่ ๕ ไร่  โดยมีชาวบ้านชุมชน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน