สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

( 26 กรกฏาคม 2556 )นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสการเป็นประธานในการจัดรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียน  ณ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ว่า เนื่องจากในปัจจุบัน กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยและมีอาการคล้ายไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มักพบในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  จึงได้ขอความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา  โดยจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ “ ทุกวัน หรือ ทุกสัปดาห์ ” ได้แก่ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยขอให้เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ปลูกพืชน้ำ เช่น แจกันใส่พลูด่าง หรือพืชน้ำอื่น ๆ พร้อมขัดคราบสกปรกหรือเปลี่ยนเป็นใส่ดิน/ทรายก่อสร้างแทน,    เทน้ำในจานรองกระถางต้นไม้ทิ้ง และขัดล้างทุกครั้ง หรือใส่ทรายก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำขัง,   ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง, ปลากัดในอ่างบัว หรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดหรือไม่สามารถใส่ทรายกำจัดลูกน้ำได้  รวมทั้งการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่   เก็บ ฝัง เผา เศษใบไม้ เศษภาชนะที่ขังน้ำได้  เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ กล่องโฟม ถุงพลาสติก ฯลฯ,   ยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว ควรใช้วิธีเจาะรูไม่ให้น้ำขัง หรือปกปิดให้มิดชิด หรือนำไปขาย,  ท่อระบายน้ำบริเวณรอบ ๆ อาคาร หรือห้องน้ำ, ห้องส้วม ควรระบายน้ำออกให้แห้งไม่ควรใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ เพราะจะไม่ได้ผล,  หลุม บ่อ, แอ่งน้ำ ควรใช้วิธีกลบ ถมด้วยดินหรือทราย   การปรับปรุงสถานที่ทำงาน  ห้องเรียน  และบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน โดยจัดสถานที่ทำงาน   ห้องเรียน  ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก    และมีแสงสว่างส่องถึง หรืออาจทาสีที่มีความสว่างจะช่วยได้ ห้องเรียนอาจกั้นมุงลวด หรือตาข่ายกันยุง ,บริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา  หอพักนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา บ้านพักเจ้าหน้าที่  ควรถางป่า ถมดินบริเวณที่มีน้ำขัง,ตัดแต่งกิ่งไม้, ต้นไม้ เพื่อไม่ให้เป็นที่พักอาศัยของยุงลาย สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้ความรู้ เรื่อง “ยุงลายและโรคไข้เลือดออก” ,     จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก,     จัดกิจกรรมและมอบหมายให้นักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บ้าน ทุก 7 วันและครู/อาจารย์ประจำชั้นมีการประเมินผล โดยติดตามผลการสำรวจลูกน้ำในภาชนะต่าง ๆ ของครอบครัวเด็กนักเรียนพร้อมให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส โดยมีการดำเนินงานออกให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในทุกสถานศึกษาของทุกอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบหมายให้ผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด กำหนดจัดรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ให้สามารถเป็นแกนนำนักเรียนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนได้  ซึ่งวันนี้มีการดำเนินการในโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  และในวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 มีกำหนดดำเนินการที่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นางศิริวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนกว่า 1,500 คน สามารถเป็นแกนนำนักเรียน ที่จะช่วยครูและผู้ปกครองในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในโรงเรียน บ้านพักอาศัยของแต่ละบุคคลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลาย ในช่วงที่ฝนตกชุกนี้ ที่สำคัญที่สุดขอฝากเตือนประชาชนว่าหากพบผู้ป่วยในครัวเรือนหรือชุมชนของท่าน ที่มีอาการไข้สูงให้รีบไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที อย่าซื้อยารับประทานเอง หากประชาชนทุกคนเกิดความตระหนักและเข้าใจถึงการปฏิบัติตัว ทราบถึงวิธีการดูแลบุตรหลานหรือบุคคลที่ใกล้ชิดอย่างถูกต้อง ก็จะปลอดภัย ไม่ต้องสูญเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอีกต่อไป

รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี