ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดกองทุนตั้งตัวได้..สร้างเถ้าแก่น้อย

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดโครงการกองทุนตั้งตัวได้ “สร้างนักธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชาติ” เพื่อพัฒนานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ และสร้างโอกาส สร้างรายได้

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับ “กองทุนตั้งตัวได้”

๑.    เป็นบุคคลสัญชาติไทย

๒.   เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษา หรือ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี

๓.   มีความคิดริเริ่ม ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เป็นผู้ประกอบการ

๔.   ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๘๓-๖๒๓๖ หรือ ๐-๔๕๓๕-๕๓๕๗ และ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๙๔