ม.ราชภัฏอุบลฯ เชิญร่วมงาน Symposium

ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖ (Symposium) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการเสวนา “บัณฑิตศึกษา ทองถิ่น และอาเซียน: ภาพสะทอน ความจริงและความคาดหวัง” ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อ.กาญจนา ทองทั่ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

นอกจากนี้จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ จำนวน ๑๗๒ เรื่อง จำแนกเป็นกลุ่มการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการบัณฑิตศึกษา นิทรรศการอาเซียน พร้อมทั้งร่วมเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น