พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี

พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารที่ทำงานศาลปกครองอุบลราชธานี”   เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้มอบกระเช้าดอกไม้สด โดยมี นาวาเอกวุฒิ  มีช่วย อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ให้เกียรติในการรับมอบ

อาคารที่ทำงานศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง ๓ ชั้นมีห้องพิจารณาคดี ๔ ห้อง ห้องไต่สวน ๓ ห้อง มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นสถานที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง โดยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครอง การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร การกระทำละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานการปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นศาลปกครองภูมิภาคแห่งที่ ๙ เปิดทำการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ มีเขตอำนาจศาลต่อท้องที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ