กกต.อุบลฯ เสนอแบ่งเขตเลือกตั้ง สท.กุดชมพูและโพธิไทร อ.พิบูลมังสาหาร

กกต.อุบลฯ เสนอแบ่งเขตเลือกตั้ง สท.กุดชมพูและโพธิไทร อ.พิบูลมังสาหาร

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในบ่ายวันนี้ (24 กค.2556) นายสุรพล  สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กกต.จว.)อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 39/ 2556 โดยที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบ นายเริ่ม จันทร์สุข นายก อบต.ไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง  ทั้งนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบให้มีการประกาศจัดให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ไหล่ทุ่ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และเห็นชอบให้ กกต.อบต.ทุ่งไหล่ ชุดเดิม ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งไหล่ดังกล่าว

นอกจากนั้นที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้เห็นชอบจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์     การเลือกตั้งนายก อบต.เป้า ขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ,อบต.เกษม อ.ตระการพืชผล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 อบต. นาสะไม อำเภอตระการพืชผล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 และจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิไทร อ.โพธิไทร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและลดปัญหาการร้องเรียนในการเลือกตั้ง

ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบให้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น จำนวน 149 แห่ง ที่จัดการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะครบวาระการการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 กันยายน 2556 เข้ารับการอบรมตามโครงการ แห่งละ 5 คน กำหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2556

และที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบให้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รวม 2 แห่งที่ได้รับการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลกุดชมพู และเทศบาลตำบลโพธิไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สท. อย่างละ 3 รูปแบบเพื่อให้ กกต. ได้พิจารณาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่งต่อไป

และได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ใน 2 แห่งดังกล่าว เนื่องจาก ไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้ทันตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่า