นพ.สสจ.อุบลฯสนับสนุนเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

( 11 กรกฏาคม 2556  ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์การให้ความช่วยเหลือราษฏร จากผู้ใหญ่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวนางสมปอง กิ่งแก้ว ราษฎรในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  กรณีบุตรสาว ดญ.ศศิกานต์  กิ่งแก้ว อายุ 11 ปี  ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 11  มิถุนายน 2554 และได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูกโดยด่วนเนื่องจากอยู่ในระยะวิกฤติ แต่การรักษาพยาบาลดังกล่าวต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหารระหว่างที่พาบุตรสาวมารับการรักษาในโรงพยาบาล

นายแพทย์สุรพรกล่าวต่อไปว่า ภายหลังจากการรับเรื่องการขอความช่วยเหลือดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การช่วยเหลือโดยการประสานงานกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ในการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพประเภทบัตรทองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการให้การรักษาโดยแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด  พร้อมนี้ ได้สนับสนุนเงินสดจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆระหว่างที่รับการรักษาต่อไป

รสสุคนธ์  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี