เปิดบริการแล้ว อาคารผู้ป่วยนอก ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ

เปิดบริการแล้ว อาคารผู้ป่วยนอก ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวรายงาน ทั้งนี้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมนำตัดริบบิ้นดอกไม้สด ก่อนเดินเยี่ยมชมพื้นที่บริการของอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์รังสีวินิจฉัย  ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนหน่วยงาน ชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจำนวนมาก ในโอกาสเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรี ๒ รายการ  ได้แก่ ตรวจมวลกระดูกและ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ก่อตั้งในปี ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้การร่วมมือในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กับกระทรวงสาธารณสุข  และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้โครงการงบประมาณไทยเข็มแข็ง  โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงต่าง ๆ สำหรับการการเรียนการสอนและการบริการ  พร้อมจัดตั้งอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพใน ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล

เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป บริการคลินิคเฉพาะทางบางสาขา และบริการคลินิคโรคผิวหนังและผิวพรรณ

          ๒. ด้านการให้บริการทางการตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยแบ่งตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน โดยจัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว ภายในอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเช่น เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเครื่องอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุดเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม)เครื่องตรวจมวลกระดูกเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ สไลซ์ ซึ่งทันสมัยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้พร้อมเปิดให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ นอกสถานที่โดยมีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคลคล และความต้องการของแต่ละองค์กรทุกกลุ่มอายุ  เปิดให้บริการ  ทุกวันในเวลาราชการ

๓. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของ ตับ ไต ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดบริการตรวจพิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล

๔. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี

– การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป  โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่อให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา

– การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ ได้มีเครื่องอัลตราซาวนด์ทั้งหมดสี่เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด เต้านม รวมทั้งการตรวจสำหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น

– การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้

– การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด ๖๔ สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ

– การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม  โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม    ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม

– การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคป  ให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสีส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร, การตรวจกระเพาะอาหาร ,การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบหรือ การตรวจลำไส้ใหญ่,การตรวจการทำงานของมดลูก ,การตรวจการทำงานของกระดูกและไชสันหลัง , รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง และการตรวจการทำงานของระบบปัสสาวะ