ม.อุบลฯจัดโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กองกำ กับการตำ รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี  วันที่  4-5 กรกฎาคม  2556 ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โดยรับเกรียตรจาก พันตำ รวจเอกสุนทร ประดิษฐ์แท่น ผู้กำากับการรตำ รวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นประธาน และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู้อำ นวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่จัดอบรม ที่พักและร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

องศาสตราจารย์ นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดเผยว่า โครงการ การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย นักเรียนโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน  กองกำ กับการตำ รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำาเนินการมาเป็นปีที่ ๒ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องตามพระราชดำ ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงปัญหาด้านโภชนาการอยู่มากซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนแกนนำและครอบครัวให้สามารถดำ เนินกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ตลอดจนเป็นการพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำ โครงงานในการแก้ไขปัญหาโภชนาการและปัญหาสุขภาพอื่นๆ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้บริหารโรงเรียน ครูโภชนาการ  และ ผู้ปกครอง  จากโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองกำ กับการตำ รวจตระเวนชายแดน ที่ 22 จำ นวน 5  โรงเรียน  86 คน ได้แก่

1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อ.น้ำ ยืน จ.อุบลราชธานี

2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำ สะอาด อ.น้ำ ยืน จ.อุบลราชธานี

3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อ.ชานุมาน จ.อำ นาจเจริญ