VTR รัฐสภาใกล้บ้าน จุดปฎิบัติการประชาธิปไตย

VTR  นำรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 21 รัฐสภาใกล้บ้าน จุดปฎิบัติการประชาธิปไตย