บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน
กสทช.)ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน
กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ที่ประชุม กสท.มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จำนวน 53 ราย (ใบอนุญาต) แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 21 ราย
กิจการประเภทบริการสาธารณะ 6 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 26 ราย
ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 2,312 ราย

2. ที่ประชุม กสท.
มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs)
เป็นเวลา 15 ปี โดยการออกใบอนุญาตในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของ
กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ. 2555

3. ที่ประชุม กสท.
มีมติมอบใบอนุญาตการบริการโครงข่ายประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน
13 ราย(ใบอนุญาต) ได้แก่ บริการระดับชาติ จำนวน 4 ราย บริการระดับภูมิภาค
จำนวน 1 ราย และบริการระดับท้องถิ่น จำนวน 8 ราย

4. ที่ประชุม กสท.
มีมติเห็นควรให้ออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์(เคเบิ้ลทีวี) จำนวน 6 ช่องรายการ

5. ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ ระดับชาติ พ.ศ.
…. และเห็นชอบ (ร่าง)ที่ทางสำนักงานฯได้แก้ไข
นำเสนอขึ้นมาโดยมีสาระการปรับแก้ที่สำคัญ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นดังนี้

– ผู้ยื่นขอใบอนุญาตในประเภทความคมชัดสูง(HD)
และผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทข่าวสารและสาระต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
เพื่อป้องกันการนอมินี โดยจะมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน 3 ระดับ
ได้แก่ตรวจสอบด้านการถือหุ้น ตรวจสอบด้านการบริหาร
และตรวจสอบความเกี่ยวข้องด้านเงินทุน

-การเสนอเพิ่มเคาะราคาประมูลในประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เป็นการเพิ่มครั้งละ2,000,000บาท จากเดิมเพิ่มครั้งละ 1,000,000บาท

-ปรับลดเนื้อหาของข่าวในประเภทช่องรายการข่าว
ที่เดิมกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนเนื้อหาของข่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ75
ปรับเป็นร้อยละ 50
ทั้งนี้เนื้อหาของข่าวจะต้องมีการออกอากาศเฉลี่ยทั้งวัน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมสูงสุด (Prime time)
จะต้องมีเนื้อหาของข่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ50
ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลา
และสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาได้ตามความเหมาะสม

———————————————————————————————————

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์: 0-2271-0151 ต่อ315 – 317 โทรสาร :0-2290-5241

 

ภาพประกอบ : http://siamtab.com/contents/article/images/nbtc_tem.jpg