ม.อุบล เชิญชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 พบกับ 65 บูธ 50 สถาบัน ทั่วประเทศ

ม.อุบลฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ตลอดจนสถานศึกษาได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าชม การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จำนวน ๔๗ สถาบัน ๖๒ บูธ จากสถาบันศึกษาชั้นนำภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่พร้อมใจกันมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อชี้แนะ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงไป ตรงมา ใกล้ชิด และเป็นกันเองเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาของแต่ละสถาบันก่อนที่น้องๆ จะด่วนตัดสิ้นใจเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อไป ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานนี้ฟรี…ตลอดงาน

 รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจัด “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗” ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของแต่ละสถาบัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สังคม และชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการรับสมัครนักศึกษาโดยทัดเทียมกัน  ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ใกล้จะถึงต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้มีมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน ๒๑ สถาบัน และมหาวิทยาลัยภาคเอกชน จำนวน ๒๖ สถาบัน ที่ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มากกว่า ๕๐ สถาบัน และ ๖๕ บูธ และในงานยังมีการบรรยายจากสถาบันการบินพลเรือน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกหลายสถาบัน ตลอดจนกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย การเดินแบบแฟชั่นโชว์ การแสดงโปงลางดนตรีอีสานพื้นบ้าน และมินิคอนเสิร์ต จากวง The Jukk GMM GRAMMY และวงดนตรีสากลจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๑๒๐, ๐-๔๕๓๕-๓๑๒๒, ๐-๔๕๓๕-๓๒๒๓-๔ โทรสาร ๐-๔๕๒๘-๘๓๙๑ หรือ http://www.ubu.ac.th (ฟรีตลอดทั้ง ๒ วัน)

 ที่มาภาพ : http://image.dek-d.com/24/2245875/106240040