แฟ้มประวัติผู้สมัครเป็นกรรมการ ปปจ.อุบลฯ

แฟ้มประวัติ ผู้สมัคร กรรมการ ป.ป.จ .อุบลฯ by สุชัย เจริญมุขยนันท

หากใครเห็นว่าผู้สมัครรายใดมีพฤติการณ์ที่เป็นบุคคลไม่ซื่อสัตย์สุจริต โปรดมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ ผู้อำนวยการ

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง  จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับของทางราชการ