ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี๑๐ ก.ค.นี้

ม.อุบลฯ พร้อมเปิดบริการอาคารผู้ป่วยนอก ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี๑๐ ก.ค.นี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอกให้บริการที่หลาหลาย อาทิ ตรวจโรคทั่วไปคลินิกเฉพาะทาง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานทันสมัยที่สุด โดยกำหนดเปิดอาคารผู้ป่วยนอก  ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ก่อตั้งในปี ๒๕๔๗ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้การร่วมมือในการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กับกระทรวงสาธารณสุข  และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลภายใต้โครงการงบประมาณไทยเข็มแข็ง  โดยดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงต่าง ๆ สำหรับการการเรียนการสอนและการบริการพร้อมจัดตั้งอาคารผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพใน ๔ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านการให้บริการทางการรักษาพยาบาล

–  เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกวันในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

– เปิดให้บริการคลินิคเฉพาะทางบางสาขา ทุกวันในเวลาราชการ

– เปิดให้บริการคลินิคโรคผิวหนังและผิวพรรณ ทุกวันพุธในเวลาราชการ

          ๒. ด้านการให้บริการทางการตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยแบ่งตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน โดยจัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว ภายในอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปเช่น เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลเครื่องอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุดเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม)เครื่องตรวจมวลกระดูกเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๖๔ สไลซ์ ซึ่งทันสมัยที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้พร้อมเปิดให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรขององค์กรต่างๆ นอกสถานที่โดยมีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับแต่ละบุคลคล และความต้องการของแต่ละองค์กรทุกกลุ่มอายุ  เปิดให้บริการ  ทุกวันในเวลาราชการ

๓. ด้านการให้บริการทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประกอบด้วย การตรวจ เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย โดยเน้นการให้บริการในระยะแรกเป็นการให้บริการตรวจที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของ ตับ ไต ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การวิเคราะห์ปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจดูการติดเชื้อในสิ่งส่งตรวจ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อปรสิต เป็นต้น ในระยะที่สองเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการหลังผ่านการรับรองคุณภาพเปิดบริการตรวจพิเศษ โรคธาลัสซีเมีย ไทรอยด์ มะเร็ง และการตรวจวินิจฉัยในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โปรตีน ยีน ที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล

๔. ด้านการให้บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสี

– การให้บริการทางรังสีวิทยาทั่วไป โดยใช้เครื่อง Digital radiography เพื่อให้บริการการถ่ายภาพ Plain film เอกซเรย์ เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขนหรือขา

– การให้บริการการตรวจด้วยคลื่นอัลตราซาวนด์โดยรังสีแพทย์ โดยทางศูนย์ ได้มีเครื่องอัลตราซาวนด์ทั้งหมดสี่เครื่อง เพื่อให้บริการตรวจอัลตราซาวนด์ เช่น ช่องท้อง ไต เส้นเลือด เต้านม รวมทั้งการตรวจสำหรับโรคทางสูติ-นรีเวช เช่น ตรวจสภาวะเด็กในครรภ์ โรคทางช่องท้องน้อย มดลูก และรังไข่ เป็นต้น

– การให้บริการตรวจมวลกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ ให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกโดยวิธีมาตรฐาน เพื่อวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้

– การให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์ภาพตัดขวางชนิด ๖๔ สามารถให้บริการตรวจโรคต่าง เช่น โรคทางสมอง ช่องท้อง ช่องปอด หัวใจ

– การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านม    ชนิดดิจิตอล เป็นการตรวจเต้านมเพื่อหารอยโรคในเต้านม โดยใช้รังสีเอกซเรย์ เช่น การตรวจคัดกรองหาโรค มะเร็งเต้านม

– การให้บริการด้วยเครื่องฟลูออโรสโคปให้บริการในการตรวจโดยใช้รังสีส่องตรวจ เช่น การตรวจหลอดอาหาร, การตรวจกระเพาะอาหาร,การตรวจระบบย่อยอาหารทั้งระบบหรือ การตรวจลำไส้ใหญ่,การตรวจการทำงานของมดลูก,การตรวจการทำงานของกระดูกและไชสันหลัง , รวมทั้งการตรวจพิเศษทางหลอดเลือดในสมอง และการตรวจการทำงานของระบบปัสสาวะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมให้บริการในวันพุธที่ ๑๐กรกฎาคม  ๒๕๕๖เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป