สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2556  พบผู้ป่วยรวม 54,042 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 84.34 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม  62 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11  จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ สงขลา ภูเก็ต และกระบี่  โดยมีอัตราป่วย 241.3, 240.8  และ 227.6 ต่อแสนประชากรตามลำดับ   จังหวัดที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดคือ สงขลา 10 ราย   เลย 6 ราย  อุบลราชธานี  4 ราย  และนครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชุมพร สุรินทร์ จังหวัดละ 3 ราย สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้ว ( 1 มกราคม 2556 – 2 กรกฏาคม 2556 ) จำนวน 1483 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  81.66  ต่อแสนประชากร   มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย (อำเภอม่วงสามสิบ, บุณฑริก, ศรีเมืองใหม่ และโพธิ์ไทร)  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงคือโรคอ้วน และมีโรคประจำตัว ได้แก่  โรคธาลัสซีเมีย และหอบหืด กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 5-19 ปี ร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุผู้ป่วยต่ำสุด  7 เดือน  อายุสูงสุด 68 ปี  สำหรับรายงานผู้ป่วยสะสมเฉพาะเดือนกรกฏาคม  2556  พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 79 ราย พบมากที่สุดที่อำเภอได้แก่ บุณฑริก  14 ราย เขื่องใน 10 ราย อำเภอเดชอุดมจำนวน 8 ราย และอำเภอศรีเมืองใหม่ 8 ราย ตามลำดับ

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนชาวอุบลราชธานี จึงขอแจ้งมาตรการ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดอุบลราชธานี โดย

1) ขอความร่วมมือให้ประชาชน  หน่วยงานราชการและเอกชน เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหน่วยงานทุกสัปดาห์  โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่ ปิดฝาภาชนะ  เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และขัดไข่ยุงลายในภาชนะ

2) ขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกท่าน  ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนประชาชน  เพื่อป้องกันไข้เลือดออก และเร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน  และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก 7 วัน  ตลอดปี 2556

3) เมื่อมีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในพื้นที่  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อออกสอบสวน ควบคุมโรคโดยการพ่นเคมีกำจัดยุงพาหะ และกำจัดลูกน้ำทันที

4 ) หากมีประชาชนป่วยและมีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์ (ไม่ควรเกินวันที่ 2)  เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง  และเน้นย้ำให้ไปพบแพทย์ตามแพทย์นัดทุกครั้ง

5) ผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ทายากันยุง  หรือสมุนไพร เช่นน้ำมันตระไคร้หอม เพื่อลดการถูกยุงกัด ทั้งนี้ป้องกันการระบาดในชุมชน

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รสสุคนธ์ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี