สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จับมือ ม.อุบลฯ ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จับมือ ม.อุบลฯ ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยมี นางสายเพชร อักโข รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม และนางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นพยาน ในส่วนของสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รับเกียรติจาก นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  ผู้แทนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นผู้ลงนาม และนายสาธิต  วรรณศิลปิน  รองกรรมการผู้อำนวยการ  สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

นางภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  กล่าวถึงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า  สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ทางการเงินและการลงทุน ซึ่งเป็นทักษะชีวิต (Life-Skill) ที่สำคัญของทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความรับผิดชอบทางการเงินและการลงทุน รู้จักวางแผนและตัดสินใจทางการเงินและการลงทุนอย่างมีหลักเกณฑ์ และเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีความมั่นใจว่าการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสองในการเผยแพร่ความรู้และ   ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน  จะสร้างประโยชน์ให้แก่  นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร   ในสถาบันการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

         กรอบและแนวทางความร่วมมือ  

๑.การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน

ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนของคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ

๒.การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน

ร่วมมือกันพัฒนาข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนเพื่อให้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่มีข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และยั่งยืน เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นคว้า หาความรู้ และเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อันจะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาตลาดทุน ระบบเศรษฐกิจ และมีคุณค่าเชิงวิชาการ

๓.การพัฒนาด้านการฝึกอบรมบุคลากร

๓.๑. ร่วมมือกันฝึกอบรมให้แก่ นักศึกษา ครู คณาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ได้รับความรู้ และข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัย

๓.๒. ร่วมมือกันฝึกอบรมบุคลากรในตลาดเงินและตลาดทุน ให้มีความรู้ ในเรื่องการเงินและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

๓.๓. ร่วมมือกันสร้างและปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนไทย ให้รู้จักค่าของเงิน วินัยทาง การเงิน การออม และการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต

๔.การพัฒนาในด้านอื่น

การพัฒนาในด้านอื่นที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  เห็นสมควรร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายรับรู้และเข้าใจถูกต้องตรงกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์ และความร่วมมือระหว่างกันเท่านั้น โดยยังไม่ถือว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย