สคร.7 ชวนประชาชนตรวจเอดส์รูปแบบใหม่ ตรวจฟรี วันเดียวรู้ผล

1 กรกฎาคม เป็นวัน VCT Day และตลอดเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้เข้ารับบริการตรวจเลือดเพื่อประเมินการติดเชื้อเอชไอวีฟรี พร้อมพัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ ให้สามารถแจ้งผลเลือดได้ภายในวันเดียว

กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ สามารถแจ้งผลเลือดได้ภายในวันเดียว  โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว  สามารถรับการตรวจเลือดฟรีทุกสิทธิการรักษา เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว ช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ ได้ถึงร้อยละ 96 เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการตายจากเอดส์ให้เป็นศูนย์  และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจฟรี โดยกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวัน VCT Day และตลอดเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ให้ประชาชน ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ให้เข้ารับบริการตรวจเลือดเพื่อประเมินการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2ครั้ง ทุกสิทธิ์การรักษา โดยผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการดูแลและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเมื่อระดับเม็ดเลือดขาวหรือซีดีโฟร์(CD4) ลดลงเหลือต่ำกว่า 350 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร ซึ่งจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ได้ถึงร้อยละ 96

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ พัฒนาการให้บริการตรวจเลือดให้รวดเร็วขึ้น  สามารถแจ้งผลตรวจให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ไปรับบริการ (same day result) โดยยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวที่ห้องทำบัตร หรือติดต่อที่ห้องให้การปรึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ และจะได้รับการปรึกษา ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และข้อมูลขั้นตอนในการตรวจเลือด และรับฟังผลเลือดภายในวันที่ตรวจ  และหากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการเจาะเลือดหาระดับซีดีโฟร์ และพบแพทย์เพื่อเข้าระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ศรายุธ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทยเสี่ยงเกิดการระบาดโรคเอดส์ซ้ำสอง เนื่องจากประชาชนจำนวนมากไม่คิดว่าตนเองจะติดเชื้อเอชไอวี หรือไม่กล้าเผชิญความจริง จึงไม่ไปรับการตรวจเลือด ซึ่งเป็นผลเสียมาก ทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในวงกว้าง และทวีคูณ ข้อมูลจาก สปสช. รายงานว่าตลอดปี 2555 มีผู้สมัครใจเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีรวม 562,542 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 547,407 คน พบติดเชื้อ 16,984 คนและในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 15,135 คน พบติดเชื้อ 306 คน  จึงต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย กลุ่มพนักงานบริการ รวมทั้งผู้ใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจเลือดให้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับการรักษาโดยเร็วโดยกำหนดว่าจะต้องให้ยาแก่ผู้ป่วยเมื่อ มีจำนวน “ซีดี4 เซลล์” เหลือไม่ถึง 500 เซลล์ ก็ควรจะให้ ยารักษาได้แล้ว ซึ่งหมายความว่า การรักษาผู้ป่วยควรจะเริ่มตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกของการติดเชื้อ ทั้งนี้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงและลดปริมาณของไวรัสในเลือดลง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วย

นอกจากนี้ นายแพทย์ศรายุธ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันทางทวารหนัก ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการถ่ายทอดเชื้อในกลุ่มนี้  จึงควรรณรงค์สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับทุกคน และเพิ่มการเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาโดยเร็ว นอกจากนี้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาเอดส์ทางหมายเลข 1663 สายด่วนบริการปรึกษาเรื่องเอดส์

ข้อความสำคัญ  “เอดส์…รู้เร็ว ป้อง รักษาง่ายกว่า      

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ