อ.ทุ่งศรีอุดมมีอัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุดวันนี้

สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี 30 มิถุนายน 2556

สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2556 พบผู้ป่วยรวม 54,042 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 84.34 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 62 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ สงขลา ภูเก็ต และกระบี่ โดยมีอัตราป่วย 241.3, 240.8 และ 227.6 ต่อแสนประชากรตามลำดับ จังหวัดที่ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดคือ สงขลา 10 ราย เลย 6 ราย อุบลราชธานี 4 ราย และนครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ชุมพร สุรินทร์ จังหวัดละ 3 ราย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม 4,413 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 97.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ มุกดาหาร อัตราป่วย 160 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 128.9 ต่อแสน ปชก. ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 3 คือ 75.1 ต่อแสน ปชก. จังหวัดที่มีอัตราป่วยตายสูงที่สุดคือ อำนาจเจริญคือ ร้อยละ 0.77 (2 ราย) รองลงมาคืออุบลราชธานี ร้อยละ 0.30 (4 ราย) จังหวัดอื่นยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี

พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,364 ราย อัตราป่วย 75.1 ต่อแสน ปชก. อัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 28 ของประเทศและลำดับ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เสียชีวิต 4 ราย (อำเภอม่วงสามสิบ, บุณฑริก, ศรีเมืองใหม่ และโพธิ์ไทร) ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีภาวะเสี่ยงคือโรคอ้วน และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทาลัสซีเมีย และหอบหืด

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 5-19 ปี ร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุผู้ป่วยต่ำสุด 7 เดือน อายุสูงสุด 68 ปี
พบผู้ป่วยในทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ ทุ่งศรีอุดม อัตราป่วยเท่ากับ 210.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ บุณฑริก (138.9 ต่อแสน ปชก.) เขื่องใน (133 ต่อแสน ปชก.) สำโรง (102.6 ต่อแสน ปชก.) ตระการพืชผล (105.2 ต่อแสน ปชก.) และนาจะหลวย (104.8 ต่อแสน ปชก.)

อำเภอที่มีอัตราป่วยต่ำที่สุดคือสว่างวีระวงศ์ คือ 13.3 ต่อแสนประชากร (4 ราย)
อำเภอที่ยังมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมิถุนายน ได้แก่ เมือง 47 ราย บุณฑริก 24 ราย พิบูลมังสาหาร 17 ราย สำโรง ตระการพืชผล วารินชำราบ อำเภอละ 16 ราย
แนวโน้มการระบาด พบจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธฐานมาตั้งแต่ต้นปี มีแนวโน้มสูงขึ้นในฤดูฝน โดยสูงสุดในเดือนมิถุนายน (410 ราย) และกรกฏาคม (212 ราย)
พื้นที่ที่พบผู้ป่วย วันที่ 30 มิถุนายน 2556  อ.เมือง ต.ในเมือง ถ.สุขาอุปถัมป์ 1 , ต.ขามใหญ่ ม.20 / อ.วารินชำราบ ต.แสนสุข ม.6 / อ.พิบูลมังสาหาร ต.ไร่ใต้ ม.7, วัดเจริญศรีสุข ม.8, ต.กุดชมพู ม.7, ต.ทรายมูล ม.3/ อ.สำโรง ต.ขามป้อม ม.7, ต.โคกสว่าง ม.3 / อ.เดชอุดม ต.โนนสมบูรณ์ ม.7 และ ต.ป่าโมง ม. 7 / อ.เดชอุดม ต.สมสะอาด ม.7, ต.ป่าโมง ม.7

มาตรการที่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

ขอความร่วมมือให้ประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชน เร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหน่วยงานทุกสัปดาห์ โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และขัดไข่ยุงลายในภาชนะ

ขอความร่วมมือให้ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนประชาชน เพื่อป้องกันไข้เลือดออก และเร่งรัดการกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก 7 วัน ตลอดปี 2556

เมื่อมีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกในพื้นที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อออกสอบสวน ควบคุมโรคโดยการพ่นเคมีกำจัดยุงพาหะ และกำจัดลูกน้ำทันที
หากมีประชาชนป่วยและมีไข้ ให้รีบไปพบแพทย์ (ไม่ควรเกินวันที่ 2) เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง และเน้นย้ำให้ไปพบแพทย์ตามแพทย์นัดทุกครั้ง
ผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ทายากันยุง หรือสมุนไพร เช่นน้ำมันตระไคร้หอม เพื่อลดการถูกยุงกัด ทั้งนี้ป้องกันการระบาดในชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

ภาพประกอบ :  http://image.zazana.com/images/16965mosquito3.jpg