มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และฉลองพระองค์ครุยแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และฉลองพระองค์ครุยแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕   เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕  มีมติเป็นเอกฉันท์  ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ถวายฉลองพระองค์ครุย ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และทูลเกล้าถวายเงิน เพื่อเสด็จตามพระราชอัธยาศัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร

ในมหามงคลวาระที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์ปฎิญาณในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา ทรงพระวิริยะอุตสาหะ  มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา การยุติธรรม การสังคมสงเคราะห์ การพระศาสนาและการต่างประเทศ ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยของแม่และลูก ตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์เมื่ออายุเหมาะสม  ให้มีการฝากครรภ์ ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี สร้างสายใยรักจากสถานบริการสาธารณสุขสู่ครอบครัว  ก่อให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัวและขยายสู่ชุมชน  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร  พระองค์ทรงตั้งโครงการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสนับสนุนโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่ได้พระราชทานไว้ว่า “นมแม่….คือ หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” ซึ่งยืนยันผลสำเร็จด้วยสถิติของกรมอนามัย พบว่า สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว เพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่ง พระองค์ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในการตามเสด็จพื้นที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทรงตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก “ทีปังกรรัศมีโชติ” เพื่อช่วยอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทั้ง ร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญา และสังคม ทรงจัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของสังคมไทย ทรงสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มเป้าหมาย  สร้างการมีส่วนร่วมและทรงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา ในหัวข้อ Think before love, stop teen mom, ช่วงชีวิตที่มีค่า คือช่วงเวลาแห่งครอบครัว Love say yes Sex say no เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง  ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลสู่คุณภาพมาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นสิริมงคลและเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป