จัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์พระครูสุขุมวรรโณภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระครูสุขุมวรรโณภาส ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหัวดอน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ และมีคุณูปการในการส่งเสริมศีลธรรมพัฒนาหมู่บ้านคุณธรรม พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเยาวชนและประชาชนในด้านต่างๆ โดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ถวายปริญญา และ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ถวายชุดครุย จากนั้นศิษยาณุศิษย์ได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี