ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯประชุมทีมสาธารณสุขเข้ม!!!!รับมือไข้เลือดออกระบาด

(  27  มิถุนายน 2556  ) นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสการจัดประชุม War room เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ทีม SRRT ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายด้านสื่อมวลชนร่วมกันใช้มาตรการเข้ม เน้นย้ำมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่  ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ อุบลราชธานีได้ กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2556 เป็นวันดำเนินงาน Big Cleaning Day พร้อมกันทุกพื้นที่ทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอ   ร่วมกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมมิให้เอื้อต่อการแพร่กระจายแหล่งพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 สัปดาห์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทราบทุกวัน

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ทุกอำเภอเชิญกรรมการควบคุมโรคะดับตำบล/หมู่บ้าน( อบต./โรงเรียน/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด/อสม. ) เข้าประชุม  War  rom การติดตามแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก และรายงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ผ่านระบบ Teleconference และช่องทาง Line   ทุกวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางจังหวัดประชุม War  rom เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี ในทุกวัน  รวมทั้ง ให้ทีม SRRT ทุกอำเภอเก็บตัวอย่างทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ส่งตรวจสอบคุณภาพที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ต่อไป ทั้งนี้มาตรการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง  จะได้สนับสนุนน้ำยาเคมีกำจัดยุงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เน้นมาตรการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/เทศบาล จัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงเทคนิคการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่ถูกต้องต่อไป

รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี