ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบโอกาสดีๆ แก่นักศึกษา ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา ๑.๕ แสนบาท

 ธ.ไทยพาณิชย์ ส่งมอบโอกาสดีๆ แก่นักศึกษา ม.อุบลฯ มอบทุนการศึกษา ๑.๕ แสนบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำผู้บริหาร นายภิรมย์ ตริสกุล ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในโอกาสส่งมอบทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นประเภททุนให้เปล่า เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ทางการศึกษา มีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณา เพื่อจักได้ส่งมอบโอกาสดีๆ แก่นักศึกษาต่อไป

ในส่วนของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการหลากหลายแก่ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) บริการ ฝาก-ถอน ทำธุรกรรมทางการเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะดวกรวดเร็วและประทับใจ พร้อมเปิดบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.