ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง สู่มาตรฐาน มผช.

ม.อุบลฯ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง สู่มาตรฐาน มผช.
          คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง” เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ อบรมระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ นายบันเทิง  ว่องไว  ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทอผ้า อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรนำสอนเทคนิคการทำผ้าไหมขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผ้า ในเขตภาคอีสานเข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๐ คน ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางศิริวรรณ  ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ประเทศ  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพสินค้า เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  ที่จะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถกับประเทศเพื่อนบ้านและขยายศักยภาพทางการค้า  และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี  รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น  ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  หากมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค  จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า  OTOP  ที่จะขายสินค้าได้ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวถึงรายละเอียดการอบรมว่า เนื้อหาการอบรมจะประกอบไปด้วยเรื่องของการสร้างความเข้าใจในวิธีตรวจมาตรฐาน  มผช.ผ้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสินค้าผ้าทอพื้นเมือง และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์  ซึ่งเชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการทอผ้ายื่นขอมาตรฐาน มผช. ได้