นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคอ้วนในพื้นที่

( 20 มิถุนายน 2556 ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กที่ประสบปัญหาโรคอ้วนและต้องการได้รับการรักษาต่อเนื่อง เนื่องจากมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ เคลื่อนไหวร่างกายได้ลำบาก

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากกรณีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ว่า นางสาว

รุ่งลาวัลย์  ธรรมโคตร์ อายุ 16 ปี ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีภาวะน้ำหนักเกินและได้รับการรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี มีประวัติเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท่อและแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วน  มาตั้งแต่ปี 2555   ต้องการได้รับการช่วยเหลือและดูแลด้านสุขภาพ เนื่องจากมีน้ำหนักตัวมากถึง  123 กิโลกรัม (ส่วนสูง 155 เซนติเมตร) และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก   ประกอบกับมีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถนำไปทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง  เมื่อรับทราบกรณีดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ติดตามและรายงานการเยี่ยมบ้าน  การให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวและปรับพฤติกรรมการบริโภคแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าทั้งด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพของผู้ป่วย พร้อมทั้งสนับสนุนเงินช่วยเหลือครอบครัว ในเบื้องต้นด้วย  สำหรับด้านการรักษาพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การดูแลและได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป

 

                                                                                                                                รสสุคนธ์ มณฑา  ข่าว/ส่งข่าว

                                                                                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี