ตู้หวยออนไลน์ถูกกฎหมาย รัฐได้ภาษี สังคมได้อะไร

เครือข่ายชุมชนปลอดการพนันตั้งข้อสังเกต ตู้หวยออนไลน์ถูกกฎหมาย รัฐได้ภาษี สังคมได้อะไร

เครือข่ายชุมชนปลอดการพนันได้มีการรวมตัวกันจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอต่อการออกนโยบายจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ(ตู้หวยออนไลน์)ของรัฐบาล ซึ่งจะกระจายไปทั่วประเทศกว่า 5,000 เครื่องที่พร้อมใช้ และมีเป้าหมายทั้งหมด 12,000 เครื่อง  หวังที่จะลดการจำหน่ายฉลากเกินราคา

เมื่อวันที่ (20 ม.ค. 55) ที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชนปลอดการพนันได้รวมตัวกันในการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการออกนโยบายจำหน่ายหวยออนไลน์ของรับบาล ที่ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้จากนโยบายจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติเริ่มต้นจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรเมื่อปี พ.ศ.2546 ให้จำหน่ายหวยบนดินเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว โดยระบบแรกจำหน่ายแบบสลากใบ ระยะสองจะจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ โดยได้ทำสัญญาให้บริษัทล็อกซเลย์ (LGT) เป็นผู้ดำเนินการแต่ถึงปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายเนื่องมีปัญหาในเรื่องของกฎหมาย การจัดสรรรายได้และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละรัฐบาล สถานการณ์ล่าสุด คณะรัฐมนตรีรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้ออกสลากการกุศล (สลาก 6 หลัก) เพื่อหารายได้ประมาณ 14,000 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีคลังได้รับมอบนโยบายให้จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายและทำการติดตั้งเครื่องจำหน่ายครบเรียบร้อยแล้ว โดยมีกระจายทั่วประเทศประมาณ 5,000 กว่าเครื่อง โดยระบบจะคล้ายกับเครื่อง ATM แต่เป็น ATM ที่คนซื้อไม่ได้กดเอง จะมีผู้จำหน่ายที่ผ่านการอบรมเป็นผู้กดให้ กองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโรงการตู้หวยออนไลน์ว่า 1) เพื่อใช้ในการออกสลากการกุสล 2)เพื่อแก้ปัญหาสลากเกินราคา โดยกองสลากยืนยันว่าจะไม่ใช้ในการขายหรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ฉลากประเภทใหม่อย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตามในสังคมไทยยังมองว่าสลากเป็นการพนัน และการดำเนินนโยบายจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการออกสลากการกุศลและแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้มีการซื้อสลากมากขึ้น อีกทั้งการติดตั้งตู้หวยออนไลน์ในชุมชนย่อมส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนแน่ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลยังไม่เกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งสิ่งที่จะเกิดผลกระทบตามมาของสังคมมีมากเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการในการป้องกันไม่ให้เยาวชนซื้อได้ มาตรการไม่ให้มอมเมาให้ประชาชนซื้อสลาก การกำหนดเงินภาษีมาคืนสู่ประชาชนจะมีมาตรการอย่างไร เป็นต้น ดังนั้น เพื่อการยับยั้งความไม่ชอบธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินการปรับแก้ต่อพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ทางเครือข่ายชุมชนปลอดการพนัน โดยโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน ภายใต้มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ด้วยความห่วงใยในการปรับแก้พ.ร.บ.การพนันดังกล่าวจึงขอยื่นของเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้รับฟังดังนี้

1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อการมีหวยออนไลน์กับสังคมอย่างจริงจังทั้งในมิติของผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน ประเด็นปัญหาทางสังคม จริยธรรม และรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารงานอย่างโปร่งใส

2.เสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สลากกินแบ่ง โดยเงินรายได้จากการขายสลากมาจัดตั้งกองทุนสาธารณะประโยชน์ และมีโครงการสร้างบริหารงานที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง (อาจมีคณะกรรมการภาคประชาชนระดับภูมิภาค หรือรายประเด็นเพื่อให้การบริหารงานเสมอภาคและเท่าเทียม)

3. กำหนดบทลงโทษแก่ตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ในกรณีที่ขายหวยออนไลน์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยต้องดำเนินการทางกฎหมายและริบเงินประกันกับตู้หวยออนไลน์คืนโดยไม่มีข้อยกเว้น

4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องกำหนดให้มีองค์กรชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าไปมีบทบาทในการกำกับและดูแลการชายและจัดสรรรายได้จากการขายตู้หวยออนไลน์

ทั้งนี้การจัดเวทีพูดคุยทำให้เกิดแนวคิดร่วมกันว่า การที่ทำให้หวยถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย ถ้าคนเล่นหวยไม่มีสติในการเล่นก็สามารถทำให้หมดทรัพย์สินล้มละลายได้เช่นกัน ฉะนั้นขอให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะคนรากหญ้า หาเช้ากินค่ำ ไม่ควรที่จะไปลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขนั้น ควรที่จะอยู่ในศีลธรรมอันดี ถึงจะทำให้สังคมเรา สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้

นายรพินทร์ ยืนยาว /ข่าว