นายกเล็กเมืองอุบลฯพร้อมหนุนขยายพื้นที่ดีให้เด็กและเยาวชนเต็มเทศบาล

นายกเทศมนตรีนครอุบลฯขานรับ พร้อมหนุนกิจกรรม ขยายพื้นที่สร้างสรรค์เต็มเขตเทศบาล ด้านคนทำงานแนะงานพัฒนาเด็กเป็นหน้าที่ทุกหน่วยงาน ไม่ใช่แค่ท้องถิ่น ย้ำการสร้างอนาคตของชาติเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน
สื่อสร้าง สุขอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับ จังหวัด:อุบลราชธานี สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสสส.จัดเวทีบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ พลังเด็กเปลี่ยนโลก ตอน พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน ในงานถนนเด็กเดินวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายราชันย์ รักผลดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นายศุภชัย บินทะสี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวนาถณดา นวนเจริญ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร รวมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังจากภาคส่วนต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เด็กเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจากเทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลนาเยีย เป็นต้น
นายกมล หอมกลิ่น ผู้ดำเนินรายการ ได้ถามถึงความเป็นมาของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของแต่ละพื้นที่ ว่าเป็นมาอย่างไร โดยเฉพาะงานถนนเด็กเดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันของทุกพื้นที่ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้มาทำกิจกรมดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี นั้น
นางสาวนาถณดา นวนเจริญ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร กล่าวว่าในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารมีกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน คืองานถนนเด็กเดิน จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 55 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ทำงานหลักๆ 19 คน มีที่ปรึกษาที่เป็นเปรียบเสมือนพี่และเพื่อน คือคุณราชันย์ รักผลดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดี การทำงานตรงนี้ทำให้ตนเองรู้จักบทบาทการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และฝึกการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่มาก สิ่งที่ต้องการจากผู้ใหญ่คือการรับฟังเสียงเด็กว่าคิดหรือต้องการอะไร รวมทั้งการสนับสนุนและให้กำลังใจเมื่อเด็กทำกิจกรรม
นายศุภ ชัย บินทะสี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าในฐานะเด็กเยาวชนเชื่อมั่นในพลังเด็ก เพียงแต่เด็กเยาวชนบางกลุ่มอาจจะยังขาดพื้นที่แสดงออก และขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เชื่อมั่นว่าหากได้รับการหนุนเสริมจากผู้ใหญ่จะทำให้เด็กหันมาทำกิจกรรมดีๆ มากขึ้น เช่นงานถนนเด็กเดินในวันนี้ มีการออกร้านนิทรรศการ การแข่งขันเต้นบีบอย การให้ความรู้ด้านต่างๆแก่เด็กเยาวชน มีเด็กเยาวชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ส่วนผู้ใหญ่ใจดีก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด เช่น เทศบาลนครอุบลฯได้สนับสนุนสถานที่ ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณและอาหารในการจัดงาน เป็น
นาย ราชันย์ รักผลดี พนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กล่าวว่างานพัฒนาเด็กเยาวชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เริ่มต้นจากงานรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานแข่งเรือปี 2552 เด็กเยาวชนได้เข้ามาร่วมในการทำงานตั้งแต่การเดินขบวนรณรงค์ การเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นก็เริ่มตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ในส่วนตัวทำงานควบคู่กับน้องๆ เยาวชนต้องทำงานด้วยใจไม่ใฝ่ผลประโยชน์ ทำงานด้วยจิตอาสา สร้างจิตวิญญาณการมีส่วนร่วมให้เด็กเยาวชนตั้งแต่เริ่มคิด เริ่มทำควบคู่กับผู้ใหญ่ ส่วนนายกเทศมนตรีฯก็เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนเช่นกัน ได้สนับสนุนกิจกรรมและห้องทำงานให้แก่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของการทำงานพัฒนาเด็ก ที่ผู้นำต้องเห็นความสำคัญก่อน ส่วนผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทุ่มเททำงานอย่างจริงใจ
“สิ่งที่ สำคัญอยากฝากท้ายคือการทำงานพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า สามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ ไม่ใช่แค่หน้าที่ของท้องถิ่นเพียงหน่วยงานเดียว เพราะการพัฒนาเด็กเยาวชน คือการสร้างอนาคตของชาติ” นายราชันย์ กล่าวทิ้งท้าย
นายกสม ปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมาร่วมงานถนนเด็กอย่างจริงจัง วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมผัสเห็นบรรยากาศ ได้รับฟังเด็กเยาวชนพูด รู้สึกได้ถึงพลังของเด็กเยาวชน และส่วนตัวก็เชื่อมั่นว่าเด็กเยาวชนทุกคนมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ หรือพัฒนาอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมได้ ทางเทศบาลนครอุบลฯยินดีสนับสนุนทุกิจกรรม จะดูว่ามีพื้นที่ไหนสามารถเปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้ เพราะเทศบาลนครอุบลฯมีพื้นที่สาธารณะอยู่หลายจุด หากสามารถขยายให้ครอบคลุมเชื่อมั่นว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์กับเด็ก เยาวชนแน่นอน
นายวิโรฒ มีแก้ว อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าเดิมเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง แต่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชน ส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาเด็กเยาวชนแก้ได้โดยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย การเพิ่มพื้นที่ดีให้มากกว่าพื้นที่เสี่ยง ขยายให้เข้าถึงเด็กเยาวชนที่อยู่ชายขอบเขตเทศบาล วันนี้รู้สึกดีใจท่านนายกสมปรารถนามานั่งตรงนี้ และมีความคิดที่จะสนับสนุนงานด้านเด็กเยาวชน เชื่อมั่นว่าท่านจะไปนั่งในหัวใจของเด็กเยาวชนได้แน่นอน แต่ผลสำเร็จอาจจะวัดได้ช้าแต่ยั่งยืน ไม่เหมือนกับการสร้างถนน สิ่งก่อสร้าง ขอให้มีความอดทนและตั้งใจที่จะทำงานด้านนี้
นายประสงค์ จันจำปา ภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมรับฟังในรายการกล่าวว่าเห็นการทำงานสภาเด็กและเยาวชนมาหลายปี มองว่านี่คือความหวังของชาติ สังคมจะเข้มแข็งเมื่อมีเด็กเยาวชนเก่งและดี ถ้าสร้างพื้นที่สร้างสรรค์แบบนี้เต็มพื้นที่ เชื่อว่าจะป้องกันเด็กเยาวชนจากผู้ใหญ่ที่มาแสวงหาผลประโยชน์ได้แน่นอน และชื่อว่าอนาคตบ้านเมืองอยู่ที่เด็ก เด็กคือกลุ่มที่เปลี่ยนโลกได้
วี ระศักดิ์ มีมาก ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนากล่าวว่า ไม่ทราบว่ามีรายการแบบนี้ ดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม โดยส่วนตัวชอบรูปแบบการทำงานสภาเพื่อเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแลก เปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม ส่วนตัวคิดว่า เด็กมีพลังกว่าผู้ใหญ่ มีความคิดละเอียดกว่าผู้ใหญ่ ทำงานได้โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโอกาสที่เด็กจะทะลุเป้าหมายมากกว่า ผู้ใหญ่ จึงขอสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กเยาวชน ขยายสู่วงกว้างต่อไป
นางลมโชย อุยยะพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี แสดงความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลฯสนับสนุนเพียงเจ้าภาพด้านสถานที่ แต่ปีต่อไปได้นำบรรจุในแผนงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างเป็น รูปธรรม
นอกเหนือจากการเสวนาในรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกแล้ว ในงานถนนเด็กเดินยังมีการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถในหลากหลาย กิจกรรม เช่น การละเล่นหนังประโมทัยหรือหนังบักตื้อจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลขามใหญ่ การประกวดเต้นบีบอย การเต้นประกอบเพลง และร้องเพลงจากเยาวชนหลากหลายกลุ่ม มีกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดินโดยติดต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี และติดตามชมเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ได้ทางสร้างสุขแชนแนล ออกอากาศทาง วีเคเบิ้ลทีวี , ทีวีออนไลน์ www.sangsook.net และ App : สื่อสร้างสุข

ติดต่อ:
สื่อสร้างสุขอุบลฯ 045242654

ข่าว , ภาพ : ThaiPR